Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 13A

Hos lantbrukaren ska du vara förberedd med uppgifter om gården och du har med dig underlag du har sammanställt för lantbrukaren.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen när du går igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om åtgärder lantbrukaren kan göra som främjar ekonomin på gården såväl som miljön.

Risker och spridnings­vägar

Vid ditt rådgivningsbesök pratar du med lantbrukaren om spridningsvägar och hur rester av växtskyddsmedel kan hittas i miljön. Du går igenom med lantbrukaren hur företagets nuvarande hantering och rutiner ser ut och berättar om de risker som finns med dagens växtskyddsmedel. Du tar också upp kopplingen mellan användarvillkor för växtskyddsmedel och vad lagen säger om konsumentskyddet.

Prata vatten

Du går igenom gränsvärden för dricksvatten enligt EU:s dricksvattendirektiv och riktvärden för vattenlevande organismer i ytvatten, och jämför även med de fynd av växtskyddsmedel i vatten som finns rapporterade.

Prata regelverk

Regelverket kring användningen av växtskyddsmedel behöver du också gå igenom och förklara närmare kring de saker som gäller för gårdens hantering. Som hjälp finns skriften Växthus - Säker växtshyddshantering att ladda ned från Säkert västskydds webbplats.

Vid besöket går du igenom och informerar om:

 • märkning av växtskyddsmedel
 • omregistrering och utfasning
 • UPMA, parallellhandelstillstånd och dispenser
 • konsumentskydd, övergripande
 • rätt användningsområde – gröda, dos och tidpunkt
 • hur karenstider minskar risken för resthalter
 • skyddsavstånd
 • hur skyltning vid bekämpning varnar allmänheten och anställda
 • vattenskyddsområde, och vad som gäller för kemisk bekämpning där
 • riskbedömning och hur lantbrukaren bäst planerar växtskyddsarbetet
 • vad som kan vara känsliga objekt på gården
 • ansvar för hur växtskydd hanteras när sprutning är utlejd
 • säkerhetsdatablad
 • förteckning över farliga ämnen
 • skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner
 • beredskap och rutiner vid olyckor
 • personlig skyddsutrustning
 • säker förvaring av växtskyddsmedel
 • säker förvaring vid mobil påfyllning
 • säker förvaring av andra farliga kemikalier och läkemedel
 • säker påfyllningsplats för sprutan
 • vad som gäller vid transport av bekämpningsmedel
 • underhåll, förbättringar och test av sprutan
 • sprutteknik för mindre avdrift
 • rengöring av sprutan
 • hantering av emballage, rester och avfall
 • vilka uppgifter som ska dokumenteras

Ta hjälp av

Som hjälp i din rådgivning kan du använda det bildspel vi har tagit fram. Ladda ner bildspelet i sin helhet som pdf. Eller ladda ner det som en powerpointfil, då har du möjlighet att plocka med de bilder du tycker passar bäst på gården du ska till.

Förbered åtgärdsplan

Du gör en rundvandring på gården där lantbrukaren visar och berättar om sin hantering och eventuella rutiner för växtskyddsmedel. Här informerar du lantbrukaren vad som är bra, och om du ser brister ger du förslag på förbättringar. Du talar också om vilka lagkrav och rekommendationer som finns, hur de gäller för miljö, arbetsmiljö och konsumentskydd. Genomgången på gården behöver du göra som förberedelser innan du sammanfattar gårdens växtskyddshantering i en åtgärdsplan.

Om lantbrukaren önskar informerar du även om minimiregler som finns i det frivilliga miljö- och kvalitetsledningssystemet.

Åtgärdsplan

Med hjälp av din åtgärdsplan ska lantbrukaren även få ett stöd i arbetet med att själv hantera växtskyddsmedel enligt regelverk och med hänsyn till miljön och gårdens arbetsmiljö.

Utifrån genomgången på gården tar du fram en åtgärdsplan och prioriterar de viktigaste åtgärderna först där du beskriver:

 • riskbedömningar och planering av växtskyddsarbetet
 • beredskap och rutiner vid olyckor
 • personlig skyddsutrustning och rutiner för arbetarskydd
 • användarvillkor med tanke på skydd av miljö, sprutförare eller konsument
 • skyddsavstånd
 • bekämpningsteknik, sprutans kondition samt behov och möjlighet till uppgradering av sprutan till miljövänligare teknik
 • ogräsbekämpning på gårdsplaner
 • förvaring av växtskyddsmedel och eventuellt av andra kemikalier
 • emballage och rester av växtskyddsmedel
 • transport/leverans av växtskyddsmedel och eventuellt av andra kemikalier
 • påfyllningsplats och påfyllningsrutiner
 • rengöring och parkering av sprututrustning
 • dokumentationskrav och hjälpmedel

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Vid behov hänvisar du också lantbrukaren till vidare rådgivning inom Greppa Näringen.


Senast uppdaterad: 06 oktober 2022