Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 17A

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och du har med dig det underlag du har sammanställt för lantbrukaren.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen och gå igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om varför det är viktigt att tänka på gårdens biologiska mångfald (växter, pollinerande insekter, övriga nyttodjur, fåglar och fältvilt). Ta även upp arternas egenvärde.

Informera kort om:

 • Nationella miljömål som kan påverkas genom insatser på gården i denna rådgivning
 • EU-direktiv och internationella överenskommelser som berör jordbruket inom biologisk mångfald
 • Hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster förhåller sig till varandra

Ta hjälp av:
Som hjälp i din rådgivning kan du använda det bildspel vi har tagit fram. Ladda ner bildspelet och plocka med de bilder du tycker passar bäst på gården du ska till.

Läs mer om de jordbrukarstöd som kan vara aktuella för den gård du besöker i dokumentet ”Stöd för jordbruksmark” Pdf, 222 kB..

Diskutera möjliga åtgärder

Utifrån gårdens resurser och lantbrukarens intresse diskuterar ni möjliga åtgärder för biologisk mångfald på gården. Ta hjälp av bildspelet och fokusera på det som lantbrukaren visar intresse för, så som pollinerande insekter, nyttodjur, fåglar, vilt och/eller växter.

Visa relevanta broschyrer från Jordbruksverkets webbplats.

Identifiera gårdens natur-och kulturvärden på och intill åkermark och dess värde för den biologiska mångfalden på gården, till exempel: 

 • Kantzoner, skyddszoner, bryn
 • Träd- och buskrader/lähäckar
 • Skalbaggsåsar
 • Småvatten och öppna diken
 • Blommande trädor
 • Lärkrutor

Förbered åtgärdsplan

 • Gör en rundvandring på gården tillsammans med lantbrukaren där ni diskuterar tidigare utförda åtgärder för biologisk mångfald på gården samt vilka miljöer som är extra viktiga att värna och sköta.
 • Om du inte fått tillgång till uppgifterna tidigare, anteckna gårdens areal och arealmässigt största grödor, vilka miljöersättningar lantbrukaren söker, gårdens produktionsinriktning och vilka blommande grödor som lantbrukaren odlar.
 • Notera eventuell förekomst av speciella arter eller artgrupper som lantbrukaren är intresserad av att gynna. En sökning över förekomst av rödlistade arter i Artportalen kan vara lämpligt underlag.
 • Fokusera på åtgärder inom de områden som lantbrukaren är mest intresserad av. Utgå från växter, pollinerande insekter, övriga nyttodjur, fåglar och/eller fältvilt. Diskutera tänkbara förbättringsåtgärder. Lyft fram åtgärder som är enkla att genomföra. Utgå från broschyren ”Gynna mångfalden i åkerlandskapet” och bildspelet.
 • Diskutera vilka områden som är mest angelägna att jobba vidare med för att uppnå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap och ur ett företagsekonomiskt perspektiv med utgångspunkt från brukarens intresse. Diskutera miljöersättningar och möjliga åtgärder för att gynna mångfalden på miljöytor. Läs mer i faktabladet ”Gynna mångfalden på miljöytorna!”
 • Gör en lista på redan genomförda åtgärder på företaget som gynnar biologisk mångfald i åkerlandskapet.

Åtgärdsplan

Utifrån diskussionen tar du fram en åtgärdsplan som fokuserar på minst tre möjliga åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden på gården. Åtgärderna ska kunna genomföras under de kommande tre åren.

 • Beskriv hur och när åtgärderna kan genomföras och var det är lämpligt att placera dem på gården.
 • Ta tillsammans med lantbrukaren fram en uppskattad kostnad för respektive åtgärd.
 • Beskriv på vilket sätt respektive åtgärd kommer att gynna den biologiska mångfalden och vilka fördelar lantbrukaren ser med åtgärderna.

Med hjälp av din åtgärdsplan ska lantbrukaren få ett stöd i arbetet med att själv vidta enkla åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden på gården.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Vid behov hänvisar du också lantbrukaren till vidare rådgivning inom Greppa Näringen.

Senast uppdaterad: 13 december 2023