Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 41A

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med dig de underlag du har sammanställt för lantbrukaren.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen när du går igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om åtgärder lantbrukaren kan göra som främjar ekonomin på gården såväl som miljön och klimatet.

Är en klimatkoll redan utförd på gården utgår du även från den i rådgivningen.

Koll på foderstat

Tillsammans med lantbrukaren går du igenom aktuell produktion och foderstat, och tittar på gårdens foderanalyser. Du stämmer även av och för resonemang kring sinkornas foderstat.

Med lantbrukaren diskuterar du produktionsnyckeltal, inkalvnings­ålder och djurhälsan för att resonera kring en effektiv mjölk­produktion med hänsyn till kväve, fosfor och påverkan på klimatet.

Informera lantbrukaren om hur en förändrad foderstat och produktion påverkar lönsamheten.

Val av foder

Med lantbrukaren går du igenom den nuvarande foderstaten på gården, och bland annat tar du fram och diskuterar råproteinhalt och fosforinnehåll. Du bedömer om det är möjligt för lantbrukaren att sänka råproteinhalten i foderstaterna, utan att det påverkar produktionen negativt. Du pratar även om möjliga åtgärder som minskar fosforförlusterna.

Du räknar fram levererad mängd mjölk i förhållande till producerad. Du för resonemang kring gårdens möjligheter att minska inköpen av proteinfoder genom ett bättre utnyttjande av gårdens egenproducerade grovfoder.

Koll på grovfoder

Du diskuterar gårdens grovfoderanalyser och för resonemang kring målet för gårdens grovfoder. Tillsammans med lantbrukaren formulerar du sedan en målbeskrivning. Är grovfodret av bra kvalitet kan gården sänka foderkostnaden och minska på foder­statens klimatpåverkan.

Du kan visa på betydelsen av grovfodret kvalitet genom att använda vår enkla räknesnurra.

Förbered åtgärder

I samtal med lantbrukaren går du igenom olika frågor för att förbereda åtgärder kring foderstater för mjölkkor.

  • data från Kokontrollen eller motsvarande
  • beräkningar och resonemang kring miljönyckeltal som exempelvis kan vara levererad och producerad mängd mjölk per ko och år, kilo levererad mjölk per kilo inköpt kraftfoder i snitt för besättningen under året, foderkostnad, kronor per kilo levererad mjölk, grovfoderandel i foderstaten i snitt över året, andel egenproducerat respektive närproducerat proteinfoder och inkalvningsålder, kalvningsintervall
  • gårdens betesstrategi – finns behov hänvisar du till rådgivning i betesstrategi (42A)
  • utfodring av sinkor och hur inkalvningsålder, fruktsamhet och djurhälsa även påverkar gårdens påverkan på klimatet – finns behov hänvisar du till rådgivning kontroll av foderstater, övrig nöt (41B)
  • resonemang kring hur åtgärdsförslagen påverkar gårdens lönsamhet, förluster av växt­näring och påverkan på klimatet – finns behov hänvisar du till rådgivning klimatkollen djurgårdar (20B)

Åtgärdsplan

I åtgärdsplanen ger du förslag till hur lantbrukaren justerar foder­staten som gör att kväve och fosfor utnyttjas på bästa sätt. Du formulerar en målbeskrivning för grovfoderkvalitet som lantbrukaren eftersträvar med hänsyn till energi, råprotein, ts, fibrer, mineraler och krav på hygien.

Koll på rådgivningsplanen

Du går igenom lantbrukarens rådgivningsplan och om det är aktuellt reviderar du den.
 

Senast uppdaterad: 13 januari 2023