Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 13A

Hos växthusodlaren ska du vara förberedd med uppgifter om anläggningen och du har med dig underlag du har sammanställt för växthusodlaren.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen när du går igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om åtgärder växthusodlaren kan göra som främjar ekonomin i verksamheten såväl som miljön.

Risker och spridnings­vägar

Vid ditt rådgivningsbesök pratar du med växthusodlaren om spridningsvägar och hur rester av växtskyddsmedel kan hittas i miljön. Du går igenom med växthusodlaren hur företagets nuvarande hantering och rutiner ser ut och berättar om de risker som finns med dagens växtskyddsmedel. Du tar också upp kopplingen mellan användarvillkor för växtskyddsmedel och vad lagen säger om konsumentskyddet.

Prata vatten

Du går igenom gränsvärden för dricksvatten enligt EU:s dricksvattendirektiv och riktvärden för vattenlevande organismer i ytvatten, och jämför även med de fynd av växtskyddsmedel i vatten som finns rapporterade.

Prata regelverk

Regelverket kring användningen av växtskyddsmedel behöver du också gå igenom och förklara närmare kring de saker som gäller för verksamhetens hantering.

Vid besöket går du igenom och informerar om:

 • alternativ till kemiskt växtskydd, biologiskt växtskydd
 • appliceringen av växtskyddsmedel (hur utförs bekämpningen)
 • märkning av växtskyddsmedel
 • dispens eller UPMA godkännande, omregistrering
 • säkerhetsdatablad
 • förteckning över farliga ämnen
 • konsumentskydd, övergripande (karenstider) och återinträde i växthus
 • användarvillkor - rätt användningsområde, dos, utvecklingsstadium och antal ggr
 • skyddsavstånd, ej aktuellt för sprutning inne i växthus
 • hur skyltning vid bekämpning varnar allmänheten och anställda efter utförd bekämpning
 • vattenskyddsområde, och vad som gäller för kemisk bekämpning där
 • riskbedömning och hur växthusodlaren bäst planerar växtskyddsarbetet
 • skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner
 • beredskap och rutiner vid olyckor
 • säker skyddsutrustning
 • säker förvaring av växtskyddsmedel
 • säker förvaring vid mobil påfyllning
 • säker förvaring av andra farliga kemikalier
 • påfyllnadsplats för sprutan
 • vad som gäller vid transport av bekämpningsmedel
 • underhåll för säker hantering
 • rengöring av sprutan
 • rengöring av växthus, filter, cisterner
 • vattenflöden i växthuset (recirkulering och hur tätt systemet är)
 • kondensvattenhantering i växthus
 • hantering av emballage och rester, avfall
 • hantering av organiskt avfall

Ta hjälp av

Som hjälp i din rådgivning kan du använda det material som finns på Säker växtskydd hemsida i biblioteket. Alla är märkta med Växthus, så de är enkla att hitta i biblioteket. Dessa finns:

 • En film ”Minska risken för läckage”
 • En folder om uppsamling av överskottsvatten ”Uppsamlingssystem”
 • En folder om säker hantering i växthus ”Säker växtskyddshantering i Växthus”
 • Tre faktablad ”Minska risken för läckage av växtskyddsmedel”, ”Säker växtskyddshantering” och ”Säker arbetsmiljö”

Förbered åtgärdsplan

Du gör en rundvandring i växthusen där växthusodlaren visar och berättar om sin hantering och eventuella rutiner för växtskyddsmedel. Här informerar du växthusodlaren vad som är bra, och om du ser brister ger du förslag på förbättringar. Du talar också om vilka lagkrav och rekommendationer som finns, hur de gäller för miljö, arbetsmiljö och konsumentskydd. Genomgången i växthusen behöver du göra som förberedelser innan du sammanfattar verksamhetens växtskyddshantering i en åtgärdsplan.

Om växthusodlaren önskar, informerar du även om regler som finns i det frivilliga miljö- och kvalitetsledningssystemet.

Åtgärdsplan

Med hjälp av din åtgärdsplan ska växthusodlaren även få ett stöd i arbetet med att själv hantera växtskyddsmedel enligt regelverk och med hänsyn till miljön och verksamhetens arbetsmiljö.

Utifrån genomgången av växthusen tar du fram en åtgärdsplan och prioriterar de viktigaste åtgärderna först där du beskriver:

 • hur mycket kemiskt respektive biologiskt växtskydd som används
 • hur det appliceras (sprutas, vattnas, kalldimmas ut)
 • riskbedömningar och planering av växtskyddsarbetet
 • beredskap och rutiner vid olyckor
 • personlig skyddsutrustning och rutiner för arbetarskydd
 • användarvillkor med tanke på skydd av miljö, sprutförare eller konsument
 • skyddsavstånd
 • bekämpningsteknik, sprutans kondition samt behov och möjlighet till uppgradering av sprutan till miljövänligare teknik
 • ogräsbekämpning på gårdsplaner och under borden i växthusen
 • förvaring av växtskyddsmedel och eventuellt av andra kemikalier
 • emballage och rester av växtskyddsmedel
 • transport/leverans av växtskyddsmedel och eventuellt av andra kemikalier
 • påfyllningsplats och påfyllningsrutiner
 • rengöring och parkering av sprututrustning
 • dokumentationskrav och hjälpmedel
 • läckagevägar från växthus

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Vid behov hänvisar du också växthusodlaren till vidare rådgivning inom Greppa Näringen.


Senast uppdaterad: 03 juni 2022