Greppa logotyp

Innan besöket, 1B

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Innan rådgivningen behöver du också hämta in uppgifter om gården och tidigare rådgivning.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokbokenPDF, här får du rådgivningen steg för steg i ett dokument på datorn.

Uppgifter om gården från lantbrukaren

Kontakta lantbrukaren och avtala tid för rådgivning. Ta reda på så mycket du kan om gården och tala om vilka uppgifter lantbrukaren ska ta fram innan ni ses. Nedan ser du en lista på de grunddata du kommer att behöva.

Skicka gärna ut en indatablankett, så vet lantbrukaren vilka uppgifter du behöver och kan ta fram dem före besöket.

Indata för beräkning Vera

Uppgifter till Detaljer och Greppadata:

 • Nuvarande markkartering om sådan finns. Jordartsfördelning, mullhalt, P-AL och K-AL, i den mån värdena finns framtagna.
 • Bearbetningstidpunkter, eventuell tidpunkt för vallbrott.
 • Eventuell odling av fånggrödor och på gården anlagda skyddszoner, samt möjlig längd skyddszoner.

Uppgifter som behövs för att kunna upprätta en växtnäringsbalans:

 • Produkter in och ut från gården, vilka använts/producerats för det året balansen görs.
 • Eventuella analyser av inköpta organiska gödselmedel.
 • Uppgifter för att beräkna gårdens kvävefixering (främst areal, ts-skörd, kvävegiva och klöverhalt i vallar).
 • Antal djur fördelat på djurslag och gödselslag samt stallperiod.
 • Speciella data för djuren.
 • Grödfördelning samt areal åkermark och areal ogödslat naturbete.

Ytterligare uppgifter för stallgödselberäkning

 • Hantering av stallgödsel (lagringskapacitet, täckning, lagringsteknik, extra vatten).
 • Spridning av stallgödsel (spridningsteknik och spridningstidpunkter)

En del rådgivare väljer att göra balansen direkt tillsammans med lantbrukaren utan att skicka ut blanketten. Detta kan fungera men risken är att man fastnar med sifferhanteringen och inte kommer fram till rådgivningen. Att låta lantbrukaren fylla i blanketterna innan besöket gör att du något snabbare kan mata in siffrorna vid köksbordet.

Om lantbrukaren också skickar in siffrorna i förväg kan du i stora drag göra klart balansen på kontoret och under rådgivningstillfället kan du och lantbrukaren ägna tiden åt att diskutera resultatet och komma fram till åtgärder. För stallgödselberäkningarna har vi tagit fram en kort guide som du kan ha som hjälp när du ska fylla i data.

Vissa uppgifter kan lantbrukaren ha svårt att få fram. Därför har vi tagit fram ett dokument som är tänkt som en hjälp när du lägger in värden i Vera. Det är schabloner och uppskattningar på till exempel vallskördar och klöverhalt. Eller hjälp för att räkna om en volym till en vikt för strömedel.

Ta del av tidigare rådgivningar

För en lyckad rådgivning är det viktigt att du även tar del av rådgivningsbrev från rådgivning som utförts av andra rådgivare. Du ska i dessa fall kontakta lantbrukaren, andra rådgivare/organisationer som besökt gården eller länsstyrelsen för att få med allt underlag. Gör en summering av tidigare föreslagna åtgärder på gården inför besöket.  

Fyll i nyckeltalsrapporten

Fyll i nyckeltalen i miljönyckeltalsrapportenWord. Du kan antingen hämta nyckeltal som ligger i din egen databas i Vera eller skriva in värden som du hämtar från andra rådgivare, från administrativa systemet eller från lantbrukaren själv. För att hämta från administrativa systemet: Ta fram kunden, tryck på ”Lista utförda rådgivningar”, se länken Sammanställning växtnäringsbalans.

Beräkningsverktyg

Växtnäringsbalansen ska du göra i vårt beräkningsverktyg Vera. Har du inte Vera installerat på din dator? Under Vera här på webbplatsen hittar du installationslänken. Här hittar du även manual och en del underlag till beräkningsmodellerna. Har du frågor om Vera kan du alltid kontakta vår support på vera@jordbruksverket.se eller 036-15 64 80.

Åtgärdsuppföljning

Förutom växtnärisnbalans ska du och lantbrukaren fylla i åtgärdsuppföljningen i Vera. För att spara tid kan du förbereda dig genom att fylla i vilken tidigare rådgivning lantbrukaren fått.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.


Senast uppdaterad: 14 september 2021