Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 20C

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med underlaget du har sammanställt för lantbrukaren.

Prata klimat

Vid besöket förklarar och pratar du om grundläggande klimatbegrepp som växthusgaser och koldioxidekvivalenter, jordbrukets utsläpp av växthusgaser och hur de uppstår, olika produktionsgrenars klimatavtryck och vad som händer med klimatarbetet inom jordbruket just nu och i övriga samhället. Du har med dig olika informationsmaterial till lantbrukaren.

Ta hjälp av

För att åskådliggöra det du pratar om kan du plocka ihop bilder från det bildspel vi har tagit fram och prata utifrån dessa.

Förbered dig genom att läsa faktabladet och titta i bildspelet om växtodlingens klimatpåverkan:

Ytterligare fördjupningsmaterial hittar du i vår kunskapsbank.

Ta med dig

Förslag på material du kan ta med och ha som underlag i diskussionen.

Räkna på gårdens klimatpåverkan

Gör klart den beräkning i Klimatkollen i Vera som du antagligen har påbörjat innan besöket. Komplettera med de uppgifter du saknar. I Vera motsvarar 1 kg lustgas 265 kg koldioxidekvivalenter och 1 kg metan motsvarar 28 kg koldioxidekvivalenter.

Med hjälp av VERA och gårdens växtnäringsbalans kommenterar du utfallet och visar vad som är stort och smått ut klimatsynpunkt på gården. Förklara orsaken till de stora posterna och jämför med typgårdar och de nyckeltal som finns kring växthusgaser, kväveutnyttjande och

energianvändning. Använd gärna den rapport som Hushållningssällskapet i Halland har tagit fram, Klimatnyckeltal i rådgivningen, som underlag när du pratar nyckeltal.

Exempelgårdar

Vi har skapat exempelgårdar med olika alternativ. I beräkningarna för alternativen visar vi på hur olika åtgärder och förändringar i produktionen kan påverka gårdens klimatavtryck. Diagrammen och nyckeltalen kan du använda för att visa på hur en ändrad produktion kan ge ett förändrat klimatavtryck. Beräkningarna är gjorda i verktyget Vera. Till varje gård finns en beskrivning av grundalternativ samt beskrivningar av de olika alternativa beräkningarna. Resultaten av beräkningarna visas i kg CO2e per kg produkt och per ha i diagram.

Gårdsbeskrivning

 • Konventionell gård i Skåne
 • 100 hektar åker
 • 30 procent leriga jordar, 60 procent lättlera, 10 procent mellanlera
 • Mineralgödselmedel enligt rekommendationer
 • Halm till avsalu
 • Energiförbrukning enligt schabloner. Ingen tork förutom i ett alternativ.
 • Skördenivåer:
  • Höstvete med mellangröda 8,5 ton/ha, 220 kg N/ha
  • Sockerbetor 68 ton/ha, 110 kg N/ha
  • Maltkorn 6,5 ton/ha, 110 kg N/ha
  • Höstraps 4 ton/ha, 210 kg N/ha
  • Höstvete 9,5 ton/ha, 204 kg N/ha

Gårdsbeskrivning, grundalternativet

 • Konventionell gård i Mälardalen
 • 400 ha åker
 • 40 % lättlera, 60 % mellanlera
 • Mineralgödselmedel enligt rekommendationer
 • Halm till avsalu
 • Energiförbrukning enligt schabloner i Vera. Ingen tork förutom i ett alternativ.
 • Skördenivåer:
  • Höstvete 7 ton/ha, 163 kg N/ha
  • Ärter 3,5 ton/ha, 0 kg N/ha
  • Höstraps 3,7 ton/ha, 193 kg N/ha
  • Höstvete 8 ton/ha, 153 kg N/ha
  • Maltkorn 4,5 ton /ha, 81 kg N/ha
  • Höstvete 7,5 ton/ha, 172 kg N/ha

Information om bakgrund till beräkningarna och hur markkol hanteras i Vera hittar du på sidan om Veras beräkningsmodeller.

Gör upp en plan

Diskutera vad som går att påverka på gården som till exempel energianvändning, kväveförluster, produktion och sårbarhet i ett förändrat klimat. Resonera med lantbrukaren och gör en plan för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra på företaget, både på kort och lång sikt.

Finns det behov hänvisar du till annan rådgivning inom Greppa Näringen. Gör en revidering av rådgivningsplanen om det är aktuellt.

Avslutningsvis informerar du om vidare rådgivning, kurser, vidareläsning och information på webben som kan vara aktuell. Du kommer också överens med lantbrukaren om ett datum för uppföljning.

Senast uppdaterad: 03 oktober 2023