Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 13I

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med dig de material och underlag du har sammanställt för lantbrukaren.

Hos lantbrukaren ska du vara förberedd med uppgifter om gården och du har med dig de underlag du har sammanställt för lantbrukaren.

På gården – integrerat växtskydd

Inled besöket med att kort förklara vad integrerat växtskydd är och tala om bakgrunden till rådgivningen, om fynd av bekämpningsmedel i miljön och om direktivet Hållbar användning av bekämpningsmedel. Informera övergripande om problem och möjligheter för ett integrerat växtskydd.

 • förklara varför EU infört direktivet om hållbar användning av växtskyddsmedel, syfte och mål
 • berätta kort hur direktivet har införlivats i svensk lagstiftning och vad som gäller
 • beskriv de fyra allmänna principerna, förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp
 • ge exempel på fynd av bekämpningsmedel i vatten och livsmedel och exempel på åtgärder som är integrerat växtskydd och lantbrukaren redan gör
 • prata grödriktlinjer och gå tillsammans med lantbrukaren igenom hens egna erfarenheter och upplevda problem
 • beskriv möjliga läckagevägar och ge även exempel på lyckade rådgivningsinsatser, som till exempel Vemmenhögsån

Ta hjälp av

För att åskådliggöra det du pratar om kan du plocka ihop bilder från det bildspel vi har tagit fram och prata utifrån dessa.

Prata möjliga åtgärder

Beskriv problem och möjligheter. Resonera och ställ frågor till lantbrukaren kring de fyra principerna och vad som är utmärkande för gården.

Förebygga – att använda förebyggande åtgärder

 • Kan växtföljden bli bättre, till exempel när det gäller arter, vår- och höstsådd?
 • Finns det bättre sortval?
 • Hur bra brukar etableringen bli?
 • Vad ligger bakom strategin för jordbearbetning?
 • Är växtskyddsproblemen allmänna på gården eller fläckvis på hela eller delar av skiften?
 • Maskinsamarbeten och risker med detta?

Bevaka – att motivera bekämpningen

 • Vilka skadegörare och sjukdomar finns det bekämpningströsklar för?
 • Vilka diagnosverktyg finns?
 • Är det motiverat med provtagning?
 • Finns det dosnycklar och riskbedömningsverktyg?
 • Hur kan man dra nytta av prognos- och varning i området?

Behovsanpassa – att motivera val av bekämpningsmetod

 • Passar det med mekaniskt bekämpning?
 • Risk för resistens?
 • Risk för restriktioner avseende typ av preparat, mängd och behandlingstillfällen?

Följa upp – att värdera nyttan av bekämpningen

 • Kontrollrutor?
 • Annan utvärdering av effekt och nytta?

Prata lönsamma förändringar

Tala om vad lantbrukaren kan förändra på gården, som med fortsatt god lönsamhet samtidigt minskar beroendet av kemisk bekämpning. Alltifrån val av utsäde och växtföljd till hur lantbrukaren undviker resistensbildning och ökar biologisk mångfald med mera kan du ta upp.

Åtgärder på kort och lång sikt

Efter genomgång på gården tar du tillsammans med lantbrukaren fram en åtgärdsplan med förslag på gårdsanpassade och ekonomiskt försvarbara åtgärder som bidrar till en långsiktigt hållbar användning av växtskyddsmedel. Du ser tillsammans med lantbrukaren till att det finns en tidsplan för åtgärderna och att dessa går att följa upp.

Åtgärderna innehåller möjliga förändringar i odlings- och växtskyddsstrategier som minskar beroendet av kemisk bekämpning. Du föreslår även praktiska lösningar kring övervakning, uppföljning och informationstillgång.

I åtgärdsplanen:

 • Anger du var det finns förbättringspotential och försök gruppera dem efter de allmänna principerna förebygga, bevaka, behovsanpassa (välja metod) och följa upp.
 • Sammanfattar du åtgärdsförslagen och redovisar, med hänsyn till miljö och ekonomi, de mest angelägna åtgärderna att följa.
 • Hänvisar du vid behov till annan rådgivning inom Greppa Näringen som är relevant.
 • Följer du upp rådgivningsplanen och reviderar den, om detta är aktuellt.

Använd mallen för åtgärdsplan integrerat växtskydd. Word, 279 kB.

Vidare rådgivning växtskydd

Om lantbrukaren har frågor angående växtskydd som rör hantering eller vattenskyddsområden rekommenderar du att lantbrukaren får vidare rådgivning inom Greppa Näringen i modulerna växtskydd hantering 13A och växtskydd vattenskyddsområde 13C. Det kan även vara relevant att rekommendera rådgivningen klimatkollen växtodlingsgårdar (20A).


Senast uppdaterad: 06 oktober 2022