Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 13C

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken Pdf, 221 kB., så får du informationen i ett dokument på datorn.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om.

Lantbrukarens uppgifter

 • fastighetsbeteckningar och skifteskartor över fält på gården som är berörda
 • uppgifter om lerhalt, mullhalt och eventuellt halt av sand/grovmo – från lantbrukarens egen mark- och jordartskartering
 • gårdens växtodlingsplan och planerad växtföljd på olika skiften
 • dagens växtskyddsproblem på de skiften som är berörda

Underlag du tar fram

Att känna till gårdens utgångsläge innan ditt besök hjälper dig att redan innan kunna tänka igenom möjligheterna till förbättringar. Följande uppgifter behöver du för att kunna genomföra rådgivningen:

 • beslut för vattenskyddsområdet och tillhörande skyddsföreskrifter
 • karta som visar skyddsområdets utbredning
 • riktlinjer för tillståndsprövning – till exempel olika kriterier beroende på skyddszon, eventuella gräns-/riktvärden, om vissa ämnen är förbjudna, andel odlad mark inom skyddsområdet
 • provtagningar, om det finns, som belyser vattenkvaliteten i vattentäkten är värdefulla – det kan till exempel vara provtagningar i kommunens regi, samordnad miljöövervakning, undersökningar av länsstyrelsen
 • information om mark- och jordartskartering från CKB jordartshjälp
 • modermaterial enligt SGU jordartskarta skala 1:50 000
 • kartmaterial från SLU och HS lerhaltskartering som finns i länsstyrelsens kartverktyg – gäller i Skåne

Kolla med kommunen

Innan besöket undersöker du om det finns riktlinjer för tillståndsgivning och vad provtagningar i vattentäkten visar. Det är bra att klargöra hur stor andel av vattenskyddsområdet som är odlad areal. Om kommunen inte har beräknat detta försöker du komma överens om en uppskattning.

CKB jordartshjälp

Som stöd i din rådgivning är det bra att jämföra gårdens markprovtagningar med informationen i CKB jordartshjälp. Detaljerad beskrivning av hur du gör det finns på CKB:s webbplats.

Digitala åkermarkskartan

Den digitala åkermarkskartan är en ny, allmänt tillgänglig, digital kartprodukt som ger dig information om matjordens egenskaper i en skala som anses vara relevant för åtgärder i lantbruket. Nu finns en detaljerad jordartskarta med en upplösning på 50 x 50 meter som visar halterna av lera, silt och sand i matjorden. Kartan kallas också "lerhaltskartan". Denna digitala åkermarkskarta omfattar all jordbruksmark i södra Sverige, upp till och med Hälsingland och har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med SGU.

Leta lerhalter direkt i den digitala åkermarkskartan – länkar till kartan finns på SGU:s webbplats.

Förbered innan besöket med simulering i MACRO-DB

Gör en simulering innan besöket i MACRO-DB steg 1, och kör de preparat som är vanliga på den aktuella gården. Gör gärna även en simulering i förväg i steg 2 för något av de ämnen du vet ofta ger risk för läckage.

Detta är bra att ha med dig som diskussionsunderlag vid rådgivningsbesöket, när du till exempel pratar om dosnivå och växtföljd. Eller att du visar exempel på olika modermaterial eller mark­förhållanden, när sådana förekommer, och använder simuleringen som diskussionsunderlag när det gäller känsligheten på olika fält.

MACRO-DB är ett scenariobaserat simuleringsverktyg (jord-gröda-klimat) för hur bekämpnings­medel bryts ned och transporteras i marken. Med hjälp av simuleringsverktyget bedömer du risken för förluster av bekämpningsmedel till yt- och grundvatten.

Med hjälp av det första screeningsteget i simuleringsverktyget MACRO-DB, steg 1 som finns på SLU:s webbplats, värderar du risken för läckage i ett värsta-fall-scenario. Om risken här är försumbar går du inte vidare.

De preparat som inte visar på en försumbar risk i MACRO-DB steg 1 behöver du undersöka vidare i steg 2.

I MACRO-DB steg 2 gör du en simulering utifrån de specifika förhållanden som råder på lantbrukarens fält inom vattenskyddsområdet.

Skaffa dig kunskaper

MACRO-DB

En förutsättning är att du som rådgivare är bekant med simuleringsverktyget MACRO-DB. Mer information om hur du laddar ned programmet, användarmanual och vanliga frågor hittar du på webbplatsen för Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB).

Rapporter om miljöövervakning från CKB

På uppdrag av Naturvårdsverket ansvarar Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) för nationell miljöövervakning av bekämpningsmedel. Inom miljöövervakningen tar CKB bland annat prover i yt- och grundvatten, och du hittar senaste rapporten om bekämpnings­medel på deras webbplats.

Andra rapporter från CKB

CKB har även värdskapet för en databas där andra analyser utanför miljöövervakningen rapporteras in. Här finns intressanta rapporter om vatten och växtskyddsmedel.

Hantering av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskydds­områden

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har ett tillsynsansvar för vattenskyddsområden vilket innebär att de stödjer kommunernas inspektörer vid tillsyn. Som rådgivare har du nytta av information på myndighetens webbplats när det gäller kemiska bekämpningsmedel inom vattenskydds­områden.

Dokumentation från temadagar

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns dokumentation från seminarier/temadagar om dricksvatten med intressanta frågeställningar.

Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans tagit fram en vägledning som kan användas av tillsynsmyndigheter såväl som verksamhetsutövare när det gäller ansökan om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Du läser eller laddar ner hela rapporten Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu och andra webbplatser

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns nyheter och information om växtskydd. Du kan även tipsa om andra relevanta webbplatser.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning. 

Senast uppdaterad: 17 januari 2023