Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 20B

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med underlaget du har sammanställt för lantbrukaren.

Prata klimat

Vid besöket förklarar och pratar du om grundläggande klimatbegrepp som växthusgaser och koldioxidekvivalenter, jordbrukets utsläpp av växthusgaser och hur de uppstår, olika produktionsgrenars klimatavtryck och vad som händer med klimatarbetet inom jordbruket just nu och i övriga samhället. Du har med dig olika informationsmaterial till lantbrukaren.

Ta hjälp av

För att åskådliggöra det du pratar om kan du plocka ihop bilder från det bildspel vi har tagit fram och prata utifrån dessa.

Förebered dig genom att läsa faktabladet och titta i bildspelet om de olika produktionsgrenarnas klimatpåverkan:

Ytterligare fördjupningsmaterial hittar du i vår kunskapsbank.

Ta med dig

Du hittar bland annat broschyrer och annat material på vår webbplats greppa.nu (för lantbrukare) som du tar med dig.

Räkna på gårdens klimatpåverkan

Gör klart den beräkning i Klimatkollen i Vera som du antagligen har påbörjat innan besöket. Komplettera med de uppgifter du saknar. I Vera motsvarar 1 kg lustgas 265 kg koldioxidekvivalenter och 1 kg metan motsvarar 28 kg koldioxidekvivalenter.

Med hjälp av Vera och gårdens växtnäringsbalans kommenterar du utfallet och visar vad som är stort och smått ut klimatsynpunkt på gården. Förklara orsaken till de stora posterna och jämför med typgårdar och de nyckeltal som finns kring växthusgaser, kväveutnyttjande och
energianvändning. Använd gärna den rapport som Hushållningssällskapet i Halland har tagit fram - Klimatnyckeltal i rådgivningen som underlag när du pratar nyckeltal.

Relatera resultatet till produktionen och ta upp vikten av att:

  • anpassa gödsling efter förväntad skörd,
  • ha koll på markvärden
  • planera växtföljd

Information om bakgrund till beräkningarna och hur markkol hanteras i Vera hittar du på sidan om Veras beräkningsmodeller.

Gör upp en plan

Diskutera vad som går att påverka på gården som till exempel djurhälsa, produktionseffektivitet, inkalvningsålder och sårbarhet i ett förändrat klimat. Resonera med lantbrukaren och gör en plan för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra på företaget, både på kort och lång sikt.

Finns det behov hänvisar du till annan rådgivning inom Greppa Näringen, berätta att det till exempel finns möjligheter att också få en subventionerad energikartläggning. Gör en revidering av rådgivningsplanen om det är aktuellt.

Avslutningsvis informerar du om vidare rådgivning, kurser, vidareläsning och information på webben som kan vara aktuell. Du kommer också överens med lantbrukaren om ett datum för uppföljning.

Fråga modulansvarig

Har du frågor kring beräkningar och klimat i allmänhet kan du alltid kontakta modulansvariga för klimatkollen. 

Senast uppdaterad: 01 november 2022