Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

11AbKvävestrategi på gårdar med stallgödsel

En jordbruksmaskin med lantbrukare som åker över och hanterar fälten.

Foto: Mårten Svensson

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att få bättre koll på stallgödselns direkta och indirekta effekter. Att erbjuda nya tankar kring gårdens växtföljd och hitta en medveten strategi för kväve­gödslingen där kvävet på gården utnyttjas optimalt med hänsyn till miljön och ekonomin.

En genomtänkt kvävestrategi minimerar riskerna för kväveläckage, ammoniakavgång och växthusgasutsläpp.

I rådgivningen utgår du från lantbrukarens växtnäringsbalans, växtföljd och gödslingsplan och beräknar kväveeffektiviteten för gårdens olika grödor.

Med hjälp av en stallgödselkalkyl visar du hur en ändrad strategi för spridning av stallgödsel påverkar både ekonomi och kväveutnyttjande.

Till lantbrukaren ger du förslag på åtgärder som förbättrar kvävegödslingen, åtgärder som kvävegivor med hänsyn till förfrukt och förväntad skörd, odling av fånggröda och ändrade tidpunkter för bearbetning och stallgödselspridning.

Syfte och mål

Rådgivningen skapar ökad förståelse för kväveeffektivitetens betydelse för minskad klimat­påverkan och förbättrad vattenmiljö. Åtgärder som lantbrukaren genomför bidrar till att uppnå de nationella miljömålen ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimat­påverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

Som rådgivare ska du ha särskild kompetens för ekologiska gårdar. Särskild klimatkompetens är önskvärd.

Rådgivningen är för gårdar med organisk gödsel. Ett besök plus uppföljningskontakt ingår.

I denna rådgivning bör lantbrukare ha fått startrådgivning (1Aa) och gjort en växtnärings­balans på gården.

Tidsåtgång

Rådgivningen kvävestrategi på gårdar med stallgödsel (11Ab) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 10–12 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Gunilla Frostgård

036-15 84 96

Senast uppdaterad: 02 september 2022

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Gunilla Frostgård

036-15 84 96

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67