Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ändrade regler för spridning av gödsel

Föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruk vad avser växtnäring ändras från och med 1 mars 2022. Det som ändras är bland annat att högsta tillåtna giva med lättillgängligt kväve inför höstsådda grödor (ej oljeväxter) sänks från 40 kg per hektar till 30 kg per hektar.

De schablonvärden som finns för gödselmängder, fosforutsöndring och kväveutsöndring från olika djurslag, har uppdaterats. Schablonvärdena ligger i bilagor till föreskriften och ger vägledning till vilka volymer eller spridningsarealer som en lantbrukare kan behöva för att uppfylla lagkraven.

Jordbruksverket rekommenderar att alla lantbrukare ser över sina beräkningar av lagringskapacitet och behov av spridningsarealer, med anledning av uppdateringen. Därför är det bra om du som är rådgivare känner till ändrinarna.

Läs mer om ändringarna på Jordbruksverkets webbplats

Läs den nya föreskriften SJVFS 2021:37 som är en ändring av SJVFS 2004:62

Senast uppdaterad: 18 februari 2022