Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Målgrupp för startbesök miljövänlig hästhållning

Målgruppen för rådgivningen startbesök miljövänlig hästhållning är gårdar eller verksamheter med minst 15 hästar. Men det är skillnader i målgrupp mellan länen så fråga din länsstyrelse vad som gäller i ditt län.

Målgruppen för rådgivningen startbesök miljövänlig hästhållning är gårdar eller verksamheter med minst 15 hästar enligt krav och rekommendationer. Men det är skillnader i målgrupp mellan länen. I en del län krävs det att hästarna finns på ett lantbruksföretag för att de ska få tillgång till den enskilda rådgivningen. I andra län kan alla hästföretagare eller organisationer med minst 15 hästar få enskild rådgivning.

Varför kan inte alla hästföretag med minst 15 hästar få rådgivning i alla län?

Skillnaden beror på att målgruppen är utökad sedan i somras i föreskriften SJVFS 2016:19. För att ändringen i målgrupp ska slå igenom behöver länsstyrelserna lämna in nya projektansökningar för Greppa Näringen och få nytt beslut av Jordbruksverket. De länsstyrelser som endast förlänger sina projekt måste hålla sig till att endast lantbruksföretag med hästverksamhet kan få enskild rådgivning.

Så därför behöver du som är rådgivare ta reda på vad som gäller i de län du arbetar i. Enklast är om du frågar samordnaren för Greppa Näringen. 

Kontaktuppgifter till respektive länssamordnare för Greppa Näringen finns på de regionala sidorna på greppa.nu

Hur vet jag om ett företag är lantbruksföretag?

I lantbruksregistret finns alla lantbruksföretag registrerade, men registret är hemligt. Däremot kan du anta att företaget är ett lantbruksföretag om det lämnar in en ansökan om stöd, SAM-ansökan.

Föreskriften jämfört med dokumentet Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet

Föreskrift SJVFS 2016:19 styr landsbygdsprogrammets verksamhet och Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2021-2022 vilar på föreskriften. Men i krav och rekommendationer har vi prioriterat enskild rådgivning till minst 15 hästar, och inte bara 10 hästar som föreskriften anger. Det beror på att vi anser att rådgivningen behöver prioriteras till de företag där den gör störst nytta.

Vad gör jag om gården redan har fått ett vanligt startbesök?

Det är än så länge bara möjligt att göra ett startbesök en gång, antingen rådgivningen 1Aa eller startbesök miljövänlig hästhållning, 1Ah. Det betyder att du på gårdar som redan har fått ett startbesök går vidare med annan rådgivning som till exempel:

  • rådgivning 11B – Fosforstrategi för att minska fosforförlusterna
  • 14D – Översyn av dränering
  • 14U – Underhåll av diken
  • 15A – Grovfoderodling om gården producerar eget grovfoder
  • 42A - Betesstrategi. Ta upp åtgärder som hänger samman med hästverksamheten.

Det är också möjligt att hämta underlagsmaterial från startbesök miljövänlig hästhållning för att ge hästanpassade råd, när du ger råd i andra rådgivningar.

Läs mer

Läs mer om ändringen i meddelandet Ladan 49-2021 Förtydligande om kompetensutveckling av målgruppen hästföretagare i landsbygdsprogrammet 2014-2022 efter föreskriftsuppdateringarna SJVFS 2021:2 och SJVFS 2021:12

Bakgrund till målgruppen och den ändrade målgruppen finns i den ursprungliga föreskriften som heter SJVFS 2016:19 och ändringarna SJVFS 2021:2 och SJVFS 2021:12.

Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2021-2022

Senast uppdaterad: 02 mars 2022