Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Greppa Näringens krav och rekommendationer för 2023 och 2024

Nu har Greppa Näringens krav och rekommendationer för 2023 och 2024 kommit. Två stora förändringar är att vi nu inkluderar gårdar med ner till 15 djurenheter och att vi inför Greppa Näringens Hållbarhetsanalys.

Vi presenterar de större nyheterna här och i dokumentet Pdf, 2 MB. kan du titta närmre på de enskilda rådgivningsmodulerna och på skriften i sin helhet. I uppdateringen har vi valt att justera några krav som vi hoppas kan underlätta för Greppa Näringens rådgivning.

Inkluderar gårdar från 15 djurenheter

En viktig del i att underlätta för att fler ska få del av Greppa Näringens rådgivning är en justering i målgruppen. Enskild rådgivning inom Greppa Näringen ska i första hand riktas till lantbrukare med gårdar som har mer än 15 djurenheter eller 50 ha åkermark och som kan förmodas ha behov av miljö- och klimatåtgärder. Tidigare var den rekommenderade gränsen 25 djurenheter och 50 hektar åkermark. Precis som tidigare finns det undantag såsom för rådgivning om våtmarker, växtskyddsstrategier i växthus och vattenskyddsområden, specialodling, starkt påverkade vattenförekomster samt för hästgårdar (minst 10 hästar).

Den nya Hållbarhetsanalysen lanseras under året

Hållbarhetsanalysen kommer under året och innebär att tre nya rådgivningsmoduler införs, 1C, 1D och 1U. Det är en efterfrågad rådgivning som vi hoppas kommer vara motiverande på gårdarna.

För Hållbarhetsanalysen (1C) behövs data från en växtnäringsbalans (1Aa 10B, 10D, 40B) som är max två år gammal. Därefter kan Hållbarhetsanalysen (1C) återkomma i anslutning till dessa rådgivningsmoduler. En hållbarhetsanalys ingår också i uppföljningsmodulen (1U). I uppföljningsmodulen (1U) ingår både uppföljningsdelen från 1B, men åtgärdsuppföljningen tas bort, samt en Hållbarhetsanalys. Rådgivningen görs vid två tillfällen och ett av besöken är förslagsvis digitalt. Uppföljningsrådgivningen 1U ersätter Uppföljningsrådgivning 1B, men finns parallellt under en övergångsperiod.

Även för Hållbarhetsanalysen (1C) gäller det att uppföljningsrådgivningen (1U) ska genomföras efter totalt 7 rådgivningsbesök inom Greppa Näringen. Hållbarhetsanalysens uppföljande samtal (1D) är möjlig att erbjuda upprepat utan att vara direkt kopplat till Hållbarhetsanslysen (1C). Hållbarhetsanalysens uppföljande samtal (1D) kan återkomma fler gånger och räknas inte in i de maximalt 7 rådgivningsbesöken. Hållbarhetsrådgivningarna (1C, 1D, 1U) planeras att läggas in i GNW-adm under augusti.

Startrådgivningarna justeras något i och med att Hållbarhetsanalysen förs in i Greppa Näringens rådgivningskoncept. Frågor om klimat och växtskydd tas bort från 1Aa och kort information om hållbarhetsanalysen införs i båda startrådgivningarna (1Aa & 1Ah). För startrådgivning med växtnäringsbalans (1Aa) kommer det införas en ranking av hur gården vill jobba med olika hållbarhetsområden i inrapporteringen. Justeringarna i startrådgivningarna sker senare i vår.

Några avsnitt som rör rådgivare

 • Ta hand om nya kollegor

Som ny rådgivare i Greppa Näringen blir man godkänd av länsstyrelsen. Vi trycker nu på att det är viktigt att rådgivningsföretagen organiserar arbetet så att nyanställda får en introduktion i Greppa Näringens arbetssätt. till exempel genom att erbjuda mentorskap, särskilt om den nyanställda inte har rådgivningserfarenhet.

 • Uppmaning men inget krav med kurser inom ekologisk produktion

Tidigare har det funnits krav på ekologisk kompetens för rådgivare som gör rådgivning på ekologiska gårdar inom Greppa Näringen. SLU eller Jordbruksverket har hållit i kurser om ekologisk produktion. Rådgivare som utför rådgivning på gårdar med ekologisk produktion bör ha tagit del av utbildning och kurser inom ämnet men kravet på specifika kurser tas bort. Rådgivaren ska däremot vara väl förtrogen med produktionsformen och de regler som gäller för ekologisk produktion inom EU och KRAV.

 • Certifierad klimatrådgivare

För rådgivningsmodulerna Klimatkollen (modul 20A, 20B, 20C och 20D) tydliggör vi att grundkurs för klimatrådgivare och modulkursen Klimatkollen ska göras innan beräkningen på en verklig gård. I beräkningen på en verklig gård ska rådgivaren visa att han eller hon behärskar och kan tolka resultatet från klimatberäkning. Därefter kan man bli godkänd klimatrådgivare. Den som utför klimatrådgivningen bör vara godkänd klimatrådgivare innan rådgivning ges.

 • Stäm av med länsstyrelsen om digital rådgivning

Länsstyrelserna kan i vissa fall godkänna att hela eller delar av rådgivningen sker via digitala kanaler, i de fall kvaliteten på rådgivningen inte blir lidande, och lantbrukaren är bekväm med att digitala kanaler används.

Rådgivning på hästgårdar

För hästföretag är i allmänhet det första besöket Startrådgivning miljövänlig hästhållning (1Ah). Gårdar med egen åkermark kan välja att istället få 1Aa som är ett startbesök som innefattar en beräknad växtnäringsbalans. Modul 1Ah kan utföras även om 1Aa är utförd tidigare och vice versa. I båda fallen gäller att rådgivningarna inte får ges samma år.

Lantbrukarens ansvar att få rådgivning

Vi tydliggör nu att även lantbrukaren har ett ansvar att kontakta länsstyrelsen eller en rådgivare om rådgivning önskas eller till exempel om rådgivningsplanen inte följs. Detta bör framgå av texten i rådgivningsbrevet. Tidigare begränsning på maximalt två besök per år har nu utökats till maximalt tre besök per år.

Tidsjusteringar i några rådgivningsmoduler

Följande tidsjusteringar har gjorts sedan föregående upplaga:

 • 10B: 7-9 => 8-10 timmar
 • 10D: 9-11 => 10-12 timmar
 • 11D: 9-10 => 10-11 timmar
 • 12A: 9-10 => 10-11timmar
 • 20A, 20C: 8-9 => 10-11 timmar
 • 20B, 20D: 10-12 => 11-13 timmar
 • 41B: 8-10 => 10-12 timmar
 • 41A: 12-14 => 10-12 timmar

Några justeringar i enskilda rådgivningsmoduler

10 D Upprepad växtnäringsbalans på gård med djurproduktion

 • möjligt att göra på gårdar utan spridningsareal. Ammoniakdiskussion med checklistor

12B Bördighet och kolinlagring

 • namnet något ändrat från Mullhalt och bördighet

41C Endags utfodringskontroll, mjölk/nöt/får

 • foderanalys på aktuellt grovfoder ska finnas

En del gamla pengar kvar trots ny period inom CAP

Vi är nu inne i en period då länsstyrelserna har chans att finansiera Greppa Näringens verksamhet på olika sätt. Under åren 2023 och 2024 har länsstyrelserna möjlighet att använda medel som inte utnyttjats från det tidigare landsbygdsprogrammet. Det kan innebära att mindre delar från tidigare Krav och rekommendationer kan gälla för vissa län under den här perioden. Vilka delar det i så fall gäller informerar länsstyrelsen om.

Senast uppdaterad: 22 november 2023