Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 12B

Förbered dig inför ditt rådgivningsbesök. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan besöket är det en fördel om du hämtar in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om. Du ser över vilka rådgivningar lantbrukaren har gjort tidigare och kontaktar vid behov tidigare rådgivare.

Verktyget Odlingsperspektiv används i rådgivningen. Du hittar programmet här:

En film med genomgång av hur du jobbar i Odlingsperspektiv hittar du här:

Informera innan besök

När du ringer lantbrukaren för att boka besök kan du tala om att denna rådgivning bygger på att man i långliggande försök har sett skördeökningar med 3–9 procent när kolhalten i marken ökar med 0,1 procent – mullhalten ökar 0,17 procent. Detta gäller för marker med mullhalter på max 3,4 procent – kolhalter upp till 2 procent – och gårdar med dessa förutsättningar är därför extra intressanta för rådgivningen.

Informera även om att åtgärder som är aktuella för ökad mullhalt beror på gårdens inriktning. På en gård som redan har en varierad växtföljd diskuterar vi vid rådgivningsbesöket skörderest­hantering, möjligheterna till fånggröda/mellangröda och stallgödselspridning.

För gårdar med färre eller inga avbrottsgrödor diskuterar vi om någon avbrottsgröda, vall eller gröngödsling kan platsa i växtföljden. För gårdar med merparten av arealen i vall är redan förut­sättningar till god mullhushållning goda och då kan lantbrukaren få fördjupad rådgivning kring växtföljdsaspekter inom rådgivningen grovfoderodling (15A).

Uppgifter om gården

Du talar om vilka uppgifter du behöver av lantbrukaren innan besöket. Genom att skicka ut indatablanketter i förväg så vet lantbrukaren vilka uppgifter du behöver och kan ta fram dem före besöket. 

Du behöver uppgifter om:

  • gårdens ungefärliga växtföljd
  • gårdens genomsnittliga jordart och mullhalt
  • medelskördenivå för gårdens grödor och ungefärliga avräkningspriser
  • gårdens skörderesthantering – förs halmen bort?
  • organiska gödselmedel används och i så fall vilket gödselslag
  • lantbrukaren sår fång/mellangrödor

Lägre mullhalter prioriterade

För lantbrukare där mullhalten inte förväntas gå under 3,4 procent på merparten av gårdens skiften blir det liten ekonomisk effekt av en ändrad mullhalt. Gårdar med lägre mullhalter bör du därför prioritera i denna rådgivning.

På en gård med högre mullhalt är det trots allt av intresse att räkna ekonomiskt på växtföljds­faktorer och sedan diskutera effekten på utlakning och växthusgaser.

Förbered dig

Innan besöket går du igenom underlagsmaterialet du har fått fram och förbereder din rådgivning. Ta hjälp av:

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till information på greppa.nu eller andra webbplatser som är av värde.

Senast uppdaterad: 07 oktober 2022