Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Beräkningar

Programmet Vera är ett beräkningsverktyg för växtnärings­balanser, stallgödselmängder, gödslingsplan, klimatavtryck, energiåtgång och åtgärdsuppföljning i Greppa Näringen. Vera använder vi i första hand i vår rådgivning till lantbrukare.

Beräkningar i Vera

I Vera finns följande beräkningar:

Vera är lätt att använda men det gäller att vara noggrann vid inmatning av data för att resultatet ska gå att tolka. Du kan även använda programmet Vera som underlag vid miljö­prövningar eller annan miljöinriktad rådgivning. 

Växtnäringsbalans

Stallgödselberäkningar

Gödselkalkyl

I Gödselkalkylen kan du beräkna den ekonomiskt mest optimala spridningstidpunkten utifrån näringsinnehåll på gödseln, kostnader för markpackning, spridning och transport. Resultatet kommer ut i en rapport på tre sidor. Du kan också lägga till andra organiska gödselslag som till exempel inköpt biogödsel eller slam.

I miljöindex tar vi hänsyn både till risk för kväveutlakning, denitrifikation men även risk för fosforförluster. Miljöindex presenteras i rapporten med glada gubbar i grönt till sura gubbar i rött.

Gödslingsplan och utlakning

Klimatkollen

Klimatkollen är integrerad med beräkningarna för stallgödsel och växtnäringsblanser. Du kan välja om du vill göra en beräkning för hela gårdens totala klimatpåverkan eller uppdelad per produkt (med allokering).

Energikartläggning

Energikartläggning är en del Greppa Näringens rådgivare använder inom energikollen. Med tydliga avgränsningar och instruktioner i energikollen får du som användare möjlighet att höja kvaliteten i din rådgivning. I rapporten inom energikartläggningen får du även fram ett rådgivningsbrev.

Indatablankett för Energi i Vera (2019) Word, 53 kB.

Indatablanketter

För att göra beräkningar i Vera behöver du indatablanketter att fylla i med uppgifter om gården. En indatablankett passar när du gör en växtnäringsbalans, beräknar stallgödsel och ska göra en gödslingsplan på djurgård och den andra använder du för indata från en växtodlingsgård.

Senast uppdaterad: 03 oktober 2023